Page 4 - PONUKA SLUŽIEB
P. 4

2     O NÁS A NAŠICH MOŽNOSTIACH           Ušetrite náklady                     REFERENCIE:

           prostredníctvom
          náhradného plnenia


      Podľa Zákona 5/2004 o službách a zamestnanosti,
      je každá spoločnosť zamestnávajúca viac ako
      20 zamestnancov povinná zamestnať 3,2%
      zdravotne postihnutých občanov (z celkového
      priemerného počtu zamestnancov za rok). Pokiaľ
      ich nezamestnávate, ste povinní odviesť odvod za
      nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške
      0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýba-
      júcu zdravotne postihnutú osobu
      Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka
      a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho
      kalendárneho roka.
      Alebo môžete zadať objednávku nám – regis-
      trovanému sociálnemu podniku na výrobu, po-
      skytnutie služieb, prípadne aj zhodnotenie tovaru
      (reklamné predmety a textil) formou potlače.
       Objednať si tovar v registrovanom
       sociálnom podniku je oveľa výhod-
        nejšie, ako zaplatiť odvod, a nič
               nezískať.

      Za rok 2021 je potrebná výška náhradného
      plnenia aspoň 1185 € za každého chýbajúceho
      zamestnanca so zdravotným postihnutím, je to
      o 148 € menej ako odvod vo výške 1333 €.

      Každý rok sa táto suma zvyšuje, je vypočitaná
      z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve
      Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok ka-
      lendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
      roku.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9