Page 3 - PONUKA SLUŽIEB
P. 3

O NÁS A NAŠICH MOŽNOSTIACH                   1        Vyberte si nás ako svojho
              dodávateľa              SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o.
                                  máme zavedený a certifikovaný systém
      Prečo práve nás?                    manažérstva kvality podľa
      • Lebo sme spoľahliví, kreatívni a ideme v ústrety  STN EN ISO 9001 : 2016
       našim zákazníkom.
      • Sme všestranní. Máme veľmi širokú ponuku    máme štatút registrovaného sociálneho
                                  podniku (RSP)
       služieb a výroby: grafická a potlačová dielňa,
       montážna dielňa, krajčírska dielňa, cukrá-    sme partnerom verejného sektora
       renská dielňa, baliaca dielňa ale aj ručná   a sme registrovaní na Úrade pre verejné
       kreatívna dielňa naplnia očakávania aj tých   obstarávanie v zozname hospodárskych
       najnáročnejších zákazníkov. Vieme sa prispôso-  subjektov reg.č.2019/3-PO-F129 ako
       biť aj atypickým požiadavkám.            dodávateľ pre verejné obstarávania
      • Aktuálne k 31.8.2021 zamestnávame 42 ľudí   máme povolenie k cukrárenskej výrobe
       (z toho 34 so zdravotným znevýhodnením(ZZ)).
       Zamestnávame prevažne ľudí so ZZ, ktorí vyko-    sme členom Slovenského zväzu sie-
       návajú pre firmy pravidelne i jednorazovo služby  ťotlačiarov a digitálnych tlačiarov
       a práce na rovnakej profesionálnej úrovni ako
       zdraví ľudia, vytvárame a uspôsobujeme pracov-
       né prostredie a podmienky pre nich tak, aby aj  • pre RSP je výhodou zavedenie tzv. "verejných
       ľudia so ZZ mohli byť užitoční a prospešní. Väčši- obstarávaní so sociálnym hľadiskom" ( § 10 ods.
       na z nich je v normálnych neprispôsobených pra-  7 Zákona č. 343/2015 Z. z. ) V prípade, ak obsta-
       covných podmienkach nezamestnateľná.       rávateľ alebo verejný obstarávateľ v jednom ka-
                                lendárnom roku začal alebo realizoval 10 a viac
      Od 1.7.2021 sme prešli pre nás veľkou zmenou   verejných obstarávaní (okrem zákaziek s níz-
      a tým je zmena štatútu z pôvodne chránenej diel-  kou hodnotou), tak je povinný s účinnosťou od
      ne na ,,registrovaný sociálny podnik,,. Táto zme-  1.1.2020 minimálne v 6 % týchto obstarávaní
      na so sebou prináša aj ďalšie nové výhody pre na-  použiť tzv. sociálne hľadisko buď v predmete zá-
      šich klientov.                   kazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy
                                alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
      • pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky
       ale aj subjekty verejnej správy, ktoré nie sú záro- Sme tu pre vás po celý rok a pre každú príleži-
       veň zdaniteľnou osobou, je fakturovanie našich  tosť: MDŽ, MDD, firemné a športové dni, kon-
       produktov a služieb s 10 % sadzbou DPH     gresy, výstavy, Vianoce. Radi Vám pomôžeme
                               s výberom vhodného produktu alebo služby.
   1   2   3   4   5   6   7   8